Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
fax: 596 242 303
email: info@akvos.cz
ukázat na mapě           • Finanční právo
  • cenné papíry a kapitálový trh
  • zastupování ve věcech směnek a šeků
  • kolektivní investování
  • daňové a celní řízení
  • finanční pobídky pro investory
  • posuzování právních aspektů daňové optimalizace
 • Úpadkové právo
  • zastupování klienta v insolvenčních řízeních a likvidacích
  • poskytování právní služby pro insolvenční správce, nucené správce, likvidátory obchodních společností, družstev, státních podniků a jiných subjektů
  • poskytování právní služby při organizaci výběrových řízení, obchodní veřejné soutěže či dražby při zpeněžování majetkové podstaty či majetku likvidovaného subjektu
 • Občanské právo
  • poskytování právní služby
  • zastupování v občanských sporech v soudním či rozhodčím řízení
  • ochrana spotřebitelů
  • vymáhání pohledávek ve vykonávacích či exekučních řízeních
  • postupování a zápočty pohledávek
  • obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy
  • problematika bytů a nebytových prostor
  • převody vlastnictví movitých a nemovitých věcí
  • ochrana vlastnického práva a spoluvlastnictví více osob
  • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, zajištění závazků
  • uplatňování pohledávek z pojistných smluv
  • zastupování v dědickém řízení
  • ochrana osobních údajů, právo na ochranu osobnosti a lidské důstojnosti občanů
  • poskytování právní služby v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního
 • Obchodní právo
  • poskytování právní služby při zakládání, rozvoji, rušení a zániku obchodních společností, družstev, organizačních složek a státních podniků
  • podnikání zahraničních osob v České republice a českých subjektů v zahraničí
  • změny právní formy společností, zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek
  • fůze a akvizice, rozdělení společností, převody jmění na právního nástupce či společníka
  • tvorba, úpravy a rušení veškeré smluvní dokumentace
  • zastupování při sporech z porušování hospodářské soutěže a nekalosoutěžního jednání
  • poskytování právní služby při organizaci výběrových řízení, obchodní veřejné soutěže, veřejných zakázek
  • zastupování v obchodních sporech v soudním či rozhodčím řízení
  • vymáhání pohledávek ve vykonávacích či exekučních řízeních
 • Municipální právo
  • poskytování právní služby obcím, městům a krajům, včetně jejich příspěvkových a rozpočtových organizací, dceřinným společnostem s majetkovou účastí municipálního subjektu
  • zastupování obcí, měst a krajů v soudních sporech s třetími subjekty
  • zastupování obcí, měst a krajů vůči státním institucím a organizačním složkám státu
 • Pracovní právo
  • poskytování právní služby při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru zaměstnanců, problematika manažérských smluv
  • kolektivní vyjednávání, vztah zaměstnavatele s odbory
  • zastupování ve sporech mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně trvání pracovního poměru a jeho změn, nároků na náhradu škody, odpovědnosti za škodu apod.
  • tvorba vnitřních předpisů a směrnic
  • personální agenda
  • dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • Právo duševního vlastnictví
  • ochrana autorských práv podle autorského zákona
  • ochrana softwarových produktů
  • ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob
  • ochrana zvukových a obrazových záznamů
  • zastupování ve věcech ochranných známek
  • zastupování ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
 • Rozhodčí řízení a mediace
  • zpracovávání rozhodčích žalob
  • zastupování v rozhodčích řízeních
  • rozhodovací činnost rozhodce při řešení sporů
 • Správní právo
  • zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí
  • zastupování u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
  • ochrana životního prostředí – ochrana vod, ovzduší, půdy
  • odpadové a obalové hospodářství
  • ochrana nerostného bohatství
  • poskytování právní služby v oblasti zbraní a střeliva, rybářství a myslivosti
  • poskytování právní služby při povolování hornické činnosti a těžbě nerostných surovin
  • poskytování právní služby podle stavebních předpisů a při investiční výstavbě
 • Trestní a přestupkové právo
  • zpracovávání trestních oznámení, obhajoba v trestních a přestupkových řízeních
  • zpracovávání stanovisek k trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob
  • zastupování poškozených a uplatnění nároku poškozených na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení
 • Biotechnologie
 • Doprava
 • Finanční služby
 • Hutnictví a strojírenství
 • Investiční výstavba
 • Lázeňství
 • Odpadové hospodářství
 • Realitní činnost
 • Stavebnictví
 • Telekomunikace
 • Veřejná správa
 • Veřejné dražby
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství a potravinářství